سرخ پوست - Masud Hatami

و آن سرخ پوست رانده
سوار بر قایقی خالی
اما روان...
در میان آبی سرگردان
و بی پایان...
آرام شیپورش را می نواخت
به سوی دیاری...
که در آن
آهویی ز دیدار او
نخواهد شد گریزان
که در اوی
نه خون شکار
که دوست داشتن دارد جریان
سراب
گاه دیاری...
گاه آهویی...

درمان
جریان
روان
کماکان
همه شیپور
که با آواز خویش
مرگ را می سپرد به گور

و آن سرخ پوست...
و آن آهو...


wir wollen, dass ihr die frohen Botschaften teilt

Willkommen                                                      أهلا وسهلا

Schriftstücke auf Deutsch, Arabisch, Persisch und mehr


wir haben Freunde, die euch sicher auch gefallen

لدينا أصدقاء

Fotografie

www.isabellahewlett.com

Integration und Gesellschaft

www.ceurabics.com